Regulamin serwisu proszezdrowie.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.proszezdrowie.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach cckonsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu Proszę Zdrowie, pod adresem www.proszezdrowie.pl;
  2. Usługodawca lub Sprzedawca: Natalia Wrzak prowadzący działalność pod firmą Natalia Wrzak z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57/ II piętro, 30-081 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6793043868, REGON 367322370;
  3. Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem www.proszezdrowie.pl, zawierająca Sklep, Serwis informacyjny i oferująca dostęp do Usług Elektronicznych;
  6. Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.proszezdrowie.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
  7. Serwis informacyjny: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna w ramach Serwisu, zawierająca informacje dotyczące diet;
  8. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  9. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  10. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie;
  11. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie, kontakt z Usługodawcą lub podjęcie innych działań;
  12. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  13. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym o nowościach w Sklepie.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
 4. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

Rozdział 2. Informacje podstawowe i techniczne

§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników

 1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: ul. Królewska 57/ II piętro, 30-081 Kraków, e-mail: info@proszezdrowie.pl, tel. +48 794 440 425.
 2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Sklep;
  2. Serwis informacyjny;
  3. Konto;
  4. Newsletter;
  5. Kontakt.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Zawarcie umowy świadczenia płatnej usługi wymaga bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje usług odpłatnych.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta lub czas realizacji Umowy.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Rozdział 3. Formularz kontaktowy

 1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem […] w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.
 2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
 3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
 4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Rozdział 4. Konto

 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić Formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@proszezdrowie.pl, lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Królewska 57/ II piętro, 30-081 Kraków.

Rozdział 5. Sklep

§ 1. Towary – zestawy cateringowe

 1. Towary stanowią produkty żywnościowe (zestawy cateringowe).
 2. Zestawy cateringowe dietetyczne wybierane są przez Klienta z oferty zamieszczonej w Sklepie, w tym Catering dietetyczny – Post dr Ewy Dąbrowskiej, Catering dietetyczny – Wyjście z Postu dr Ewy Dąbrowskiej, Catering dietetyczny – Detoks Sokowy, Catering dietetyczny – Dieta Wegańska Bezglutenowa.
 3. Szczegółowy opis Towarów, w tym skład zestawów cateringowych, znajduje się na stronie Sklepu. Istotne informacje dotyczące zestawów cateringowych zawarte są także w § 6 Dostawy.
 4. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych. Zasady promocji będą każdorazowo umieszczone w Sklepie. Ewentualne zmiany cen Towarów nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych Umów.
 6. Zestawy cateringowe są dostępne na terenie wybranych miast w Polsce – Kraków, Warszawa, Wrocław, Tarnów i Katowice.

§ 2. Warsztaty

 1. Warsztaty oferowane przez Sprzedawcę mogą stanowić:
  1. jednodniowe warsztaty o tematyce diety i zdrowego żywienia;
  2. dwudniowe warsztaty o tematyce diety i zdrowego żywienia;
  3. warsztaty połączone z nauką gotowania.
 2. Szczegółowy opis Warsztatów znajduje się na stronie Sklepu w zakładce […].
 3. Sprzedawca oświadcza, że treści przekazane w Warsztatach mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 4. Miejsce prowadzenia Warsztatów, harmonogram, cena oraz ilość godzin, którą obejmują Warsztaty jest zdefiniowana w opisie Warsztatów oraz widoczna na potwierdzeniu zamówienia.
 5. Na Warsztaty nie jest udzielana gwarancja. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.
 6. Korzystanie z Warsztatów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 7. Zasady udziału w Warsztatach:
  1. Warsztaty prowadzone są przez Sprzedawcę lub jego podwykonawców w miejscu i terminie wskazanym w opisie Warsztatów.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lokalu, w którym będą się odbywały Warsztaty na inny lokal. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana Klientom z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Czasowa nieobecność Klienta na Warsztatach nie jest uznawana przez Sprzedawcę jako rezygnacja i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Umowy.
  4. W wyjątkowych przypadkach Klient może zostać wykluczony z uczestnictwa w Warsztatach w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub umowy.
  5. Klient ma świadomość, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych przez niego na terenie lokalu, w którym odbywają się Warsztaty, i to do wysokości szkody powstałej z przyczyn leżących po stronie Klienta i na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów prawa. W przypadku, gdy Klient jest osobą niepełnoletnią, odpowiedzialność z powyższego tytułu ponoszą jego opiekunowie ustawowi, wyrażający pisemną zgodę na zawarcie Umowy na rzecz podopiecznego. Wzór takiego oświadczenia dostępny na stronie Sklepu.

§ 3. Inne Towary – gadżety

1. Towary stanowią gadżety (m.in.: notesy, torby, herbaty, itp.). Towary są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towarów znajduje się na stronie Sklepu.
3. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

§ 4. Zamówienia i ich realizacja

 1. UWAGA: Zamówienia na zestawy cateringowe przyjmowane i realizowane są na terenie wybranych miast w Polsce – Kraków, Warszawa, Wrocław, Tarnów i Katowice. W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany w trakcie składania Zamówienia poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu. Zamówienia na zestawy cateringowe muszą być złożone z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 3. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 5. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych. Zasady promocji będą każdorazowo umieszczone w Sklepie. Ewentualne zmiany cen Towarów nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych Umów.

§ 5. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2, 3 i 5 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Koszty związane z korzystaniem z Warsztatów (np. dojazd, nocleg, wyżywienie) i ewentualne inne koszty ponosi Klient we własnym zakresie. Sprzedawca nie zapewnia transportu, noclegów ani wyżywienia.
 4. Na terenie Miasta Krakowa i Miasta Warszawy (wraz z podwarszawskimi miejscowościami – Konstancin Jeziorna, Piaseczno, Józefosław, Raszyn, Michałowice, Piastów, Blizne, Ożarów, Babice, Łomianki, Marki, Ząbki, Sulejówek, Józefów) dostawa jest darmowa.
 5. Dostawa do innych lokalizacji wymaga poniesienia przez Klienta kosztów dostawy – w zależności od strefy dostaw (należy dokonać wyboru z listy stref podczas składania Zamówienia). Na stronie Sklepu znajduje się lista stref wraz z cennikiem dostaw.

6. Klient może wybrać formę płatności:

 1. przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na poniżej podany rachunek bankowy Sklepu.

Bank ING

13 1050 1445 1000 0097 0354 9429

Natalia Wrzak, ul. Królewska 57/ II piętro, 30-081 Kraków

Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.

 1. zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24;
 2. zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 3. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty za zestaw cateringowy przed pierwszą dostawą, z zastrzeżeniem zapłaty za pobraniem. Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji Zamówienia, za które zapłata nie została dokonana zgodnie z powyższymi zasadami.

§ 6. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu i do wybranej godziny, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Klient może podać w Formularzu zamówienia preferowane godziny dostawy zestawów cateringowych w dostępnym przedziale czasowym, z tym zastrzeżeniem, że nie są one wiążące dla Sprzedawcy – Sprzedawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym.
 3. Zmiana adresu dostawy zestawów cateringowych wymaga zgłoszenia do Sprzedawcy w terminie najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dostawę, z tym zastrzeżeniem, że zmiana od dnia świątecznego wymaga zgłoszenia najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną zmianą. Zgłoszenie w terminie późniejszym zostanie uwzględnione przez Sprzedawcę od dnia następnego niż wskazany przez Klienta.
 4. Rezygnacja lub przeniesienie dostawy zestawów cateringowych na inny dzień lub godzinę wymaga zgłoszenia do Sprzedawcy w terminie najpóźniej do godziny 17:00 na dwa dni poprzedzające dostawę, z tym zastrzeżeniem, że zmiana od dnia świątecznego wymaga zgłoszenia najpóźniej do godziny 17:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną zmianą. Zgłoszenie w terminie późniejszym zostanie uwzględnione przez Sprzedawcę od dnia następnego niż wskazany przez Klienta. Jeżeli klient zgłosi anulowanie paczki w terminie późniejszym niż wskazany ponosi koszty jej przygotowania.
 5. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta z form dostawy dostępnych w Sklepie.
 6. Partie Towaru dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta ofertą zamieszczoną w Sklepie.
 7. Dostawy są realizowane 6 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że dostawa w niektóre święta nie jest realizowana. Szczegółowe informacje zamieszczane są w Serwisie.
 8. Dostawy realizowane są na terenie wybranych miast w Polsce.
 9. Nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.
 10. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 7. Dodatkowe postanowienia

  1. Klient przed złożeniem Zamówienia powinien skonsultować z lekarzem lub dietetykiem możliwość stosowania danej diety, swój stan zdrowia, w tym alergie.
  2. Stosowanie określonej diety może być wykluczone, lub wręcz szkodliwe w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Klient przed przystąpieniem do stosowania diety powinien przeprowadzić z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań.
  3. Skuteczność diety jest uzależniona od zaangażowania Klienta (przestrzeganie diety i zaleceń) oraz jego stanu zdrowia (skuteczność jest wyższa, gdy dieta została dopasowana do stanu zdrowia i wyników badań Klienta). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki diety oraz za prawidłowość wyboru Klienta.

Rozdział 6. Serwis informacyjny

1. Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego.
2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

Rozdział 7. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Użytkownikowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a jest bezpłatne i wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń.
3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. Korzystanie z Newsletter-a jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: info@proszezdrowie.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

Rozdział 9. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.proszezdrowie.pl, do których linki zawarto w Serwisie.
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

Rozdział 11. Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 9 Rozdziału 6 Regulaminu. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

Rozdział 12. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje w zakresie Serwisu i Usług Elektronicznych Użytkownik powinien kierować na adres Usługodawcy w formie pisemnej
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika.
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ww. terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do Użytkownika będącego przedsiębiorcą.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

Rozdział 13. Dane osobowe

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 1. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 1. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 2. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 4. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.
8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podwykonawcom;
2) firmie hostingowej,
3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
4) dostawcy usług internetowych,
5) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
6) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
7) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
8) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

Rozdział 14. Własność intelektualna

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.proszezdrowie.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.proszezdrowie.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

Rozdział 15. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).